Omvandling av aktier mellan olika aktieslag


Enligt lagen ska varje ändring av rättigheterna för ett aktieslag vara förenlig med vad som anges i ditt bolags bolagsordning och med samtycke från dina aktieägare i just det aktieslaget. Om bolagsordningen inte anger processen för ändring av aktier, säger lagen att ditt företag kommer att behöva skriftligt samtycke från tre fjärdedelar av aktieägarna i den aktieklassen (ofta genom ett särskilt beslut av aktieägarna i den kategorin).

Engelsk rättspraxis har visat att en ändring som inte ändrar aktieslagets rättigheter och endast påverkar hur aktieägarna kan utnyttja de befintliga rättigheterna inte kan betraktas som en ändring av dessa aktierätter. Mycket kommer dock att bero på fakta och omständigheter i den specifika frågan.

Om du har bestämt dig för att konvertera befintliga aktieslag kommer processen för konvertering av dessa aktier att vara beroende av orsaken till konverteringen. I detta avsnitt beskrivs processen för omvandling av aktier från ett aktieslag till ett annat enligt lagen, där aktiernas emitterade aktiekapital och nominella värde förblir desamma. Om du i stället har för avsikt att ändra aktiekapitalet i ditt företag genom konvertering av aktier, måste du se till att du följer de sätt att ändra aktiekapitalet som är tillåtna och som anges i lagen. Exempel på skäl till omvandling av aktieslag är när du överför aktier mellan personer som historiskt har ägt aktier av ett annat slag, eller om du säljer företaget och de säljande aktieägarna innehar olika slag.

Processen för konvertering av aktier från en serie till en annan (där det emitterade aktiekapitalet och aktiernas nominella värde förblir desamma) är som följer:

• Fatta beslut om namnbyte, eller omklassificering av aktieslaget – detta kan vara ett vanligt beslut om inte annat anges i bolagets bolagsordning.

• Om du behöver samtycke från andra aktieägare på grund av att du också varierar aktieslagets rättigheter, inhämta det samtycket och följ alla andra förfaranden som krävs enligt företagets bolagsordning och/eller aktieägaravtal (om det är relevant).

• Ändra bolagsordningen så att den återspeglar ändringarna vid behov. Du kan till exempel behöva fatta ett särskilt beslut om ändring av ditt bolagsordning där ett nytt aktieslag skapas.

• Lämna in en anmälan till Companies House om ändring av namn eller beteckning på aktieslaget och ändring av eventuella rättigheter, och lämna in en kopia av bolagsordningen och eventuella särskilda beslut som har fattats.

• Uppdatera bolagets medlemsregister och utfärda (eller makulera) aktiebrev vid behov.

Observera att du inte kan konvertera aktier som inte kan lösas in till inlösenaktier.

Ett annat sätt att omvandla aktier till ett annat aktieslag kan vara att ändra antalet aktier till ett mindre antal aktier (med ett större nominellt värde) och sedan dela upp dem i ett stort antal aktier (var och en med mindre nominella värden) med egenskaper som skiljer sig från den tidigare fastställda aktieklassen, och på så sätt skapa ett nytt aktieslag från det ursprungliga aktieslaget som fanns före sammanläggningen.


Vi du veta mer, fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom 24 timmar.