Årsredovisning utländsk filial


Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets. Hur bokföringen ska avslutas och om den ska skickas in till Bolagsverket beror på om det utländska företaget ligger inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller inte.

Hit skickar du årsredovisningen

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Vad ska du skicka in?

Alla filialer ska varje år skicka in en bestyrkt kopia av det utländska företagets årsredovisning och eventuell revisionsberättelse till Bolagsverket. Filialens verkställande direktör (vd) ansvarar för att det blir gjort.

Om filialens årsredovisning ska skickas in till Bolagsverket och hur bokföringen ska avslutas, beror på om det utländska företaget är jämförbart med ett aktiebolag och ligger inom EES eller inte. I tabellen ser du vad som gäller.

Årsredovisning eller årsbokslut ska skickas in till Bolagsverket.

Filial till företag inom EES som är jämförbart med aktiebolag

 • Ska du skicka det utländska företagets årsredovisning? JA
 • Vad ska filialens bokföring avslutas med? Årsbokslut eller årsredovisning
 • Ska du skicka in filialens årsredovisning? Nej (men du får om du vill)

Årsredovisningar ska följa årsredovisningslagen och årsbokslut ska följa bokföringslagen.

Om filialen är skyldig att upprätta och skicka in årsredovisningen gäller det även om filialen betraktar sig som vilande och inte aktivt bedriver verksamhet i Sverige.

Om årsredovisningen inte är offentlig i hemlandet

 • Du behöver inte skicka in det utländska företagets årsredovisning om den inte är offentlig i hemlandet, men då måste du istället skicka in ett intyg som styrker att den inte är offentlig.
 • Ett sådant intyg behöver du skicka in för varje år som du inte skickar in en årsredovisning.
 • Om det utländska företaget inte har någon verksamhet
 • Om det utländska företaget bakom filialen betraktar sig som ett vilande företag måste företaget ändå upprätta och skicka in årsredovisningen till Bolagsverket.
 • Undantag kan göras om det utländska företaget inte behöver upprätta och skicka in sin årsredovisning i hemlandet på grund av att det är vilande. Då måste du istället skicka in ett intyg som styrker det för att Bolagsverket inte ska kräva in årsredovisningen. Intyget bör lämnas av det utländska företagets registreringsmyndighet.

Skicka in årsredovisningarna inom tre månader

Årsredovisningarna för filialen och det utländska företaget ska vara hos oss senast tre månader efter att redovisningshandlingar och eventuell revisionsberättelse har lagts fram för det utländska företagets delägare.

Detta får dock inte vara senare än sju månader efter att filialens räkenskapsår har gått ut.

Vad händer om du inte skickar in årsredovisningen?

Vi kan avregistrera filialen om filialen inte har skickat in sin årsredovisning eller det utländska företagets årsredovisning för de två senaste räkenskapsåren.

Vi kan bestämma att filialens vd ska betala vite om årsredovisningen inte har kommit in i tid eller om den inte är på svenska.

När krävs revisor?

En filial måste ha revisor och ska skicka in en revisionsberättelse till Bolagsverket om den har uppnått minst två av följande gränsvärden under båda de två senaste räkenskapsåren:

 • fler än 3 anställda (i genomsnitt)
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Dessutom måste filialer som driver finansiell verksamhet alltid ha revisor.

Revisorn ska

 • granska årsredovisningen, bokföringen och vd:ns förvaltning
 • skriva en revisionsberättelse som riktar sig till filialens vd.

Årsredovisningen ska vara på svenska

Årsredovisning, revisionsberättelse och andra räkenskapshandlingar som skickas in för filialen och det utländska företaget ska vara på eller översatta till svenska. Bolagsverket accepterar dock att handlingarna för det utländska företaget är upprättade eller översatta till engelska, danska eller norska.

Förlängt eller förkortat räkenskapsår

Eventuellt förlängda eller förkortade räkenskapsår registreras inte, även om det i praktiken upprättas en årsredovisning för en förlängd eller förkortad period.

Redovisningsvaluta

En filial kan ha sin redovisningsvaluta i svenska kronor eller i euro.

Filialer som håller på att avvecklas

Filialen ska fortsätta bokföra tills vi avregistrerar den. Det sista räkenskapsåret kan därför bli kortare om filialen avregistreras före räkenskapsårets slut. Det innebär att du ska skicka in det utländska företagets och i förekommande fall filialens årsredovisning så att det täcker den period filialen varit registrerad.

Särskilda regler för bank- och försäkringsfilialer

Förutom de regler som gäller för filialen beroende på om företaget ligger inom eller utanför EES gäller särskilda regler för bank- och försäkringsfilialer.

Lagar och regler

Lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. (filial lagen).

Förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Bokföringslagen (1999:1078).

Årsredovisningslagen (1995:1554).

Bank- och försäkringsfilialer styrs även av:

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Påminnelse till filialer

Med jämna mellanrum skickar vi en påminnelse (på svenska och engelska) till samtliga registrerade filialer om vilka regler som gäller för deras årsredovisningshandlingar. Här ser du hur vår senaste påminnelse ser ut: